Category: นิทาน

นิทานเรื่อง หมู่บ้านย้อนเวลา

                เมื่อนานมา  มีหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์, ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  ทั้งยังอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอื่น ๆ มาก  ด้วยเหตุนี้  ผู้คนในหมู่บ้านจึงมีฐานะยากจนและมีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากกว่าผู้คนในหมู่บ้านอื่น ๆ   …