Day: July 28, 2021

ฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ ลดลงจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผู้ชาย?ฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ ลดลงจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผู้ชาย?ฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ ลดลงจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผู้ชาย?  ผลกระทบจากสาเหตุการลดลงของฮอร์โมนเพศในผู้ชาย จะถูกส่งผ่านไปยังความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และการแสดงอารมณ์ รวมทั้งเรื่องสมรรถภาพทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น – ความต้องการ และสมรรถภาพทางเพศลดลง – ร่างกายผลิตอสุจิได้น้อยลง – หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ – เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง – ไม่สดชื่นกระชุ่มกระชวย – อ้วนลงพุง กล้ามเนื้อลีบเล็ก – เสี่ยงกับภาวะโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต