Day: July 27, 2021

เผย 10 สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยากเผย 10 สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยากการมีลูกยาก ปัญหาภาวะการมีบุตรยาก (Infertility) คือภาวะที่คู่สมรสจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญ จากสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะทางร่างกายของคู่สมรสที่แต่งงานกันและยังไม่มีลูก มีถึง15% ของคู่สมรสในประเทศไทย หรือ 1 ใน 7 ของคู่สมรสทั่วโลก พยายามที่จะมีลูกภายใน 1 ปีแต่ไม่สำเร็จ ทั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ที่สำคัญไม่ได้มีการคุมกำเนิด นพ. ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช ได้ให้ความหมายของภาวะการมีลูกยาก ไว้ในบทความของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ว่า “นิยามของภาวะนี้ก็คือ