เคยมั้ยที่โดนปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าโตไปให้ทำอาชีพราชการ เรียนสายครู หมอ ตำรวจ เพราะคิดว่าอาชีพเหล่านี้มั่นคง และมีสวัสดิการที่ดีกว่าอาชีพอื่นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าจริงหรือเปล่า

อาชีพข้าราชการ เป็นอีกอาชีพที่มากคนให้ความสนใจ ในส่วนของงานจะปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ อย่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐ ซึ่งสามารถรับราชการไปจนถึงเกษียณและรับเงินบำเหน็ดบำนานกันไปได้เลย

ถึงแม้ดูเหมือนเงินเดือนจะน้อยเมื่อเทียบกับเอกชนแต่สามารถขยับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอน รวมทั้งด้านสวัสดิการและความมั่นคงก็ดูจะดึงดูดทำให้ใครๆเลือกที่จะทำอาชีพสายนี้ เรามาดูกันดีกว่าว่าสวัสดิการอะไรบ้าง ที่เราจะได้เมื่อทำงานข้าราชการ

สวัสดิการอาชีพข้าราชการ

ครอบคลุมถึงครอบครัว สวัสดิการสิ่งที่จะได้ เมื่อทำงานเป็นข้าราชการแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 3 อย่าง

1. ค่าตอบแทนในระบบราชการ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง  เงินพิเศษเพิ่ม

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

2. สวัสดิการครอบคลุมไปถึงครอบครัว ค่าเล่าเรียนบุตร โดยที่บุตรจะได้สิทธิ์นี้ถึง 3 คน  สิทธิ์การลางาน ค่ารักษาพยาบาลที่ ครอบคลุมไปถึง พ่อแม่ คู่สมรส และบุตร สิทธิ์ในการลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมไปถึงเงินบำเหน็จบำนาญ สามารถเลือกได้ว่าจะรับบำเหน็จเป็นเงินก้อน หรือจะเป็นบำนาญที่ได้รับรายเดือนไปจนตลอดชีวิต หากเลือกรับเป็นเงินบำนาญสวัสดิการในการรักษาพยาบาลก็ยังคงอยู่ไปตลอดชีวิต

3. ประโยชน์เกื้อกูล มีทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่าบ้าน  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์ของราชการ

ข้าราชการมีตำแหน่งอะไรบ้างมาดูกัน

จะแบ่งเป็นกลุ่มๆ และแบ่งออกเป็นสายงาน ดังนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา เช่น ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ ฯลฯ

ข้าราชการฝ่ายทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพไทย แบ่งเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน

นักวิชาการต่างๆ เช่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักวิชาการประมง  นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม เช่น เจ้าพนักงานการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการคลัง  เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี เจ้าพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานชั่งตวงวัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฯลฯ

กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์ เช่น เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข เช่น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ฯลฯ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น นักกีฏวิทยา นักชีววิทยารังสี นักธรณีวิทยา  นักนิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

กลุ่มงานการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน เช่น นักผังเมือง นักจดหมายเหตุ บรรณารักษ์  นักโบราณคดี  นักประเมินราคาทรัพย์สิน  นักพัฒนาการกีฬา